Agenda 2017-2018


Woensdag 20 juni:
   
   
                        ALGEMENE LEDENVERGADERING 
                        in Kloosterhof, Dorpsstraat 514, 1723 HG Noord-Scharwoude.
                        Aanvang 20.15 uur
                        Jaarstukken liggen een half uur voor aanvang van de
                        vergadering ter inzage.
 
                              AGENDA:
                         1.  Opening
                         2.  Notulen algemene ledenvergadering 21 juni 2017
                         3.  Ingekomen stukken
                         4.  Jaarverslag secretaris
                         5.  Jaarverslag penningmeester en jaarrekening 2017/2018
                         6.  Ledenkorting en contributie
                         7.  Verslag kascontrolecommissie                       
                         8.  Bestuursverkiezing
                              Aftredend: Anita Quax-Biersteker (herkiesbaar)
                                Een voordracht voor een kandidaat-bestuurslid moet, door
                                tien of meer leden ondertekend, voor de aanvang van de
                                vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
                         9.  Toelichting Levensboek door Geeske Leek
                       10.  Rondvraag en sluiting
 
                                                               
                                                                Het bestuur:
                                                                A.M. Bergen, voorzitter
                                                                G. E. Leek- Rypma, secretaris
                                                                A.K Quax-Biersteker, penningmeester
                                                                H.J.M Bekker, notulist
                                                                A.C.M. Beers, lid
4 DECEMBER: NAAMDAG VAN SINT BARBARA