Nieuws en agenda

Nieuwsbericht 19 mei 2021 
Hierbij nodigen wij al onze leden uit tot het bijwonen van de 
jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Dit jaar op een bijzondere locatie met na afloop een rondleiding.

Datum:   woensdag 16 juni 2021, aanvang 20.00 uur
Locatie:  Natuurbegraafplaats Geestmerloo,
Adres:    Nauertogt 21a, 1831 GD Koedijk

De jaarstukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Aanmelding ALGEMENE LEDENVERGADERING, vragen, suggesties of opmerkingen graag per email aan 
Of neem contact op met een van onze bestuursleden zie contactpagina.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 17 juni 2020
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester en jaarrekening 2020/2021
 6. Dienstenpakket en contributie
 7. Verslag kascontrolecommissie 
  • Benoeming nieuw reserve lid             
 8. Bestuursverkiezing 
  • Aftredend: Ans Beers (niet herkiesbaar)
  • Een voordracht voor een kandidaat-bestuurslid moet, door tien of meer leden ondertekend, voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 9. Rondvraag en sluiting      

Nieuwsbericht 20 april 2021 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN NIEUW BESTUURSLID
Onze voorkeur gaat uit naar een jong persoon die midden in de samenleving staat en goed bekend is met de sociale media. Lijkt het u wat of wilt u nadere informatie? Mail dit naar  of neem contact op met een van onze bestuursleden.

Nieuwsbericht 26 november 2020
Informatie over COVID-19 en overlijden vindt u op de site van het RIVM: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/overlijden AGENDA
Woensdag 16 juni 2021:  ALGEMENE LEDENVERGADERING
Locatie: Geestmerloo
Deelnemers: maximaal 40

Maandag 6 september 2021: BESTUURSVERGADERING 
Terugkerende data:
4 december: NAAMDAG VAN SINT BARBARA